Hier vindt u de privacyvoorwaarden van de Dapper Kind App. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen via info@stichtingdapperkind.nl. Dank u wel.

PRIVACY VERKLARING

STICHTING DAPPER KIND

Jouw privacy is voor Stichting Dapper Kind (hierna verwezen naar ‘wij’ of ‘ons’) van groot belang. Aangezien wij persoonsgegevens verwerken door en bij gebruik van de DapperKind App hebben wij een privacyverklaring opgesteld. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de AVG.

Wat kun je van ons verwachten

Dit mag je van ons verwachten:

Gebruik van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, te herleiden zijn tot jou als persoon. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. Denk aan het verzamelen, bewaren, raadplegen en het verwijderen van persoonsgegevens.

DapperKind App

Als je de DapperKind App (hierna: ‘App’) op jouw mobiele apparaat installeert en gebruikt, laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Sommige persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de App goed te laten werken. Over sommige gegevens kun je zelf beslissen of je die in de App verstrekt of niet.

Downloaden applicatie

Om gebruik te kunnen maken van de App dien je de applicatie te downloaden. Dit kun je doen via de App Store of via Google Play. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder (Apple of Google) hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden je aan om de relevante privacyverklaring te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Registratie applicatie

Zodra je de App gedownload hebt, staat de app op jouw device. De App houdt geen contactgegevens bij, er is geen sprake van een account aanmaken waarvoor we jouw gegevens nodig hebben. Dit betekent ook dat de App geen gegevens opslaat. Als je de App verwijdert, verwijder je ook alle inhoud die je zelf hebt toegevoegd. De stichting maakt geen online back-up.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van jouw inlognaam en wachtwoord. Als je denkt dat jouw inloggegevens bekend zijn geworden bij iemand anders, dan moet je onmiddellijk jouw wachtwoord veranderen. Wij zijn niet verantwoordelijk als iemand anders toegang krijgt tot jouw account en met jouw inloggegevens of door een schending van de gebruiksvoorwaarden of dit privacy beleid.

Gebruik applicatie

Wanneer je bent ingelogd op jouw account, kun je gebruik maken van de verschillende functies die onze applicatie te bieden heeft. Wij verwerken geen gegevens over welke  functies je gebruikt.

Beveiliging

Wij hechten grote waarden aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en wij zorgen, rekening houden met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en wij eisen dit ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Daarom is de App ook niet online, alleen voor het downloaden van de app gebruik je internet maar verder is er geen sprake van het opslaan, verwerken of gebruiken van de gegevens die in de app staan of over hoe je de app gebruikt.

Welke rechten heb jij?

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens of wil je weten welke persoonsgegevens wij van je hebben? Neem dan gerust contact met ons op via info@stichtingdapperkind.nl.

Op grond van de privacywetgeving heeft de verstrekker van persoonsgegevens een aantal belangrijke rechten, zoals het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken en het recht te verzoeken om inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens. Dit laatste zal het geval zijn indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt zijn. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Bij je verzoek kunnen we je vragen je te legitimeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Wij kunnen om extra informatie vragen vooral in het geval van minderjarigen. Dan is het nodig om met enige zekerheid vast te stellen dat het verzoek wordt gedaan door een wettelijk vertegenwoordiger. Een kind kan een wettelijk vertegenwoordiger eventueel schriftelijk machtigen; een afschrift daarvan in combinatie met enige vorm van geldige identificatie is dan wel vereist.

De wettelijk vertegenwoordiger is degene die gezag heeft over een kind. Gezag wordt meestal door een of beide ouders uitgeoefend maar er zijn ook andere vormen.

Reactietermijn

Wij zullen proberen binnen 30 dagen aan je verzoek te voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Afschrift

De kopie van alle persoonsgegevens zal in een gangbare elektronische vorm worden verstrekt, tenzij het verzoek op papier is gedaan of de betrokkene expliciet om een papieren kopie verzoekt.

Kosten

Aan het recht op een eerste afschrift is een bedrag van € 5,- per afschrift verbonden, vooraf te betalen. Bij additionele kopieën kunnen wij andere kosten in rekening brengen, dit na afstemming met betrokkene.

Rechten en vrijheden van anderen

We zullen bij het verstrekken van gegevens altijd rekening houden met de rechten en vrijheden van anderen.

Wie zijn gegevens wil inzien, aanpassen, laten verwijderen of overdragen kan contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Stichting Dapper Kind per e-mail via info@stichtingdapperkind.nl.

Geen cookies

Er wordt alleen door ons bijgehouden hoe vaak de app wordt gedownload. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies. Er is ook geen sprake van reclame in de app.

Wijzigingen

We kunnen de privacyverklaring periodiek aanpassen. De datum van de recentste wijziging verschijnt bovenaan deze privacyverklaring. Veranderingen treden onmiddellijk in werking nadat ze openbaar zijn gemaakt.

Datalekken

We spreken van een datalek als er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens plaatsvindt, die kan leiden tot ongeoorloofde verwerking daarvan. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een diefstal van een laptop of een in de trein vergeten usb-stick. Datalekken kunnen afhankelijk van de inschatting van de impact daarvan worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na ontdekking daarvan en in sommige gevallen ook bij de betrokkene(n) als schade dreigt te ontstaan. Elk datalek en de afhandeling daarvan zal worden bijgehouden in een register.

Klachten?

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Stichting Dapper Kind

De Hoogjens 26

4254 XW  Sleeuwijk

Kvk nummer: 56502605

E-mailadres: info@stichtingdapperkind.nl

Telefoon: 06-51016362.